SMMM Armağan Yörük

2 No’lu KDV? – KDV2 Nedir?

KDV 2 Beyannamesi, yalnızca tevkifat gerektiren işlemlerin olduğu dönemlerde verilmektedir. Tevkifat, vergi sorumlularına ait bulunan 2 No’lu KDV beyannamesi ile tevkifata tabi olan işlemin yapıldığı dönemde beyan edilmektedir. 3065 Sayılı Kanun’un 10.maddesine dayanarak tevkifat kapsamındaki işleme ilişkin KDV’nin beyan dönemi tespit edilmektedir.

2 No’lu KDV? – KDV2 Nedir?

Maliye Bakanlığı tarafından, KDV tahsilatında zorluk yaşandığı görüşünde olunan sektörler için yürürlüğe alınan KDV beyannamesi, KDV 2 beyannamesi olarak adlandırılmaktadır. Harcama üzerinden alınan bir vergi olan KDV (Katma Değer Vergisi) kapsamında, ilgili kanun ile belirlenmiş olan mal ve hizmetler ülkemizde en fazla % 18 olmak üzere çeşitli oranlarda vergiye tabi bulunmaktadır. Ancak merkezi yurt dışında bulunan yabancı bir firmanın söz konusu olduğu durumlar gibi bazı durumlarda KDV doğuracak işlemi yapan KDV’yi ödeyememekte ya da devlet kimi sektörleri riskli gördüğünden KDV alacağını malı ya da hizmeti satın alan ile paylaştırmaktadır. Her iki durum uygulandığı takdirde de alıcı aynı zamanda vergi sorumlusu haline gelmektedir. Bu durumda başkası adına vergi ödeyecek olan vergi sorumlusu, ödeyecek olduğu vergiyi KDV 2 beyannamesi ile beyan etmektedir.

Devletin oluşan KDV’yi alıcı ile satıcı arasında belirli oranlarda paylaştırması ya da tamamının alıcının üzerine kalması durumu KDV Tevkifatı olarak adlandırılmaktadır.

Kimler KDV2 Beyannamesi Verir?

Tavkifata tabi tutulmakta olan KDV, genel bütçeli idareler hariç olmak üzere alıcılar tarafından, tevkifata tabi olan işlemin gerçekleştirildiği tarihi kapsayan vergilendirme dönemine ait KDV 2 beyannamesi ile beyan edilmekte ve ödenmektedir.

Genel bütçeli idareler, tevkif etmekte oldukları KDV için sorumlu sıfatı ile beyanname vermemekte, tevkif edilmiş olan KDV muhasebe birimlerince doğrudan gelir kaydedilmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ekindeki cetvellerde yer almakta olan idare, kurum ve kuruluşların tevkifat uygulaması kapsamındaki alımlarına ait bulunan bedeller, genel bütçe ödenekleri dışındaki bir kaynaktan karşılandığı takdirde tevkif edilen KDV, söz konusu idareler, kurumlar ve kuruluşlar tarafından KDV 2 beyannamesi ile beyan edilmekte ve ödenmektedir.

KDV mükellefiyetleri olmayan BSMV mükellefleri, 2 No’lu KDV beyannamelerini kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairelerine vermektedirler. Ancak, bankalar tevkif ettikleri vergiyi ödemeyi yapan şubeler doğrultusunda, şubelerin bağlı bulunmakta oldukları vergi dairesine de beyan edebilmekte ve ödeyebilmektedirler. Bu uygulamayı tercih eden bankaların, söz konusu tercihlerini bir dilekçe aracılığı ile önceden genel müdürlüklerinin bağlı olduğu vergi dairesine yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

KDV 2 Beyannamesi Kapsamına Giren İşler Nelerdir?

İkametgâhı, kanuni merkezi, iş merkezi ve işyeri Türkiye’de bulunmayanların Türkiye’de verdiği hizmetler ile bunların yurt dışında yaptığı ancak Türkiye’de faydalanılan hizmetler bu kapsamda yer almaktadır.

KDV 2 Beyannamesi Ne Zaman Beyan Edilir?

KDV 2 Beyannamesi, ilgili aydan bir sonraki ayın 25’ine kadar beyan edilmekte, ayın en geç 26’sında ödenmektedir. Eğer söz konusu tarihler tatil gününe denk gelirse işlemler bir sonraki iş gününde gerçekleştirilmektedir.

Tevkifat dahilindeki işlemlerde vergiyi doğuran olay bakımından özellikli bir durum söz konusu olmamakla birlikte, söz konusu işlemlere ilişkin KDV’nin beyan dönemi 3065 sayılı kanunun 10’uncu maddesine göre tespit edilmektedir. 10.madde kapsamında; işleme ilişkin fatura ya da benzeri belgenin ay içerisinde düzenlenmesi durumunda dahi sorumlu sıfatı ile beyan, işlemin vuku bulduğu dönemin beyan süresi içerisinde yapılmaktadır. Kısmı tevkifat uygulamaların satıcının mükellef sıfatı ile KDV 1 beyannamesi ile beyan edeceği kısmın da aynı dönemde beyan edilmesi gerekmektedir.

KDV 2 Beyannamesi Nasıl Verilir?

Genel bütçeli idareler dışında kalan vergi mükellefleri tevkifatı yapılan vergisi 2 No’lu KDV beyannamesi ile beyan etmekte olup 1 No’lu KDV ödemesi yapılmaması bu durum için bir engel teşkil etmemektedir. Normal koşullarda; ilgili mükellefler tevkifata tabi bulunan beyanda 1015B beyanname kodlu 2 No’lu KDV beyannamesini, gerçek usulde vergi mükellefiyeti olmayanlar da 9015 beyanname kodlu 2 No’lu KDV beyannamesini kullanmaktadırlar.

kdv 2 beyannamesi nasıl düzenlenir

KDV 2 Beyannamesi Nasıl Düzenlenir?

KDV 2 beyannamesinin “Genel Bilgiler” kısmında, vergi sorumlusu olan mükellefe ait sicil bilgilerinin doldurulacağı satırlar bulunmaktadır. Tevkifat yapan mükelleflerin “Vergi Sorumlusuna Ait Sicil Bilgileri” satırlarını kendi sicil bilgileri ile doldurmaları gerekmektedir.

“Kesinti Yapan Satıcılar” kısmında da kesinti yapılan her bir mükellef itibari ile tevkifat uygulaması kapsamında bulunmakta olan işlemleri yapan satıcı konumundaki mükellef ile ilgili kimlik bilgilerinin, tevkifat kapsamında bulunmakta olan işleme ait matrahın ve tevkifat tutarının kaydının yapılması gerekmektedir.

“Vergi Bildirimi” kısmının “Tam Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim” kısmında, işlem bedeli üzerinden hesaplanmakta olan KDV’nin tamamının alıcı tarafından tevkif edildiği işlemler beyan edilmektedir. Tabloda yer alan “İşlem Türü” alanı, bu alana ilişkin işlem türü listesinden seçim yapılarak doldurulmaktadır. “Matrah” alanına işlemin KDV hariç bedelinin, “Oran” alanına da işlemin tabi olduğu KDV oranı girilmektedir. Alıcı tarafından tevkif edilmiş olan KDV tutarını gösteren “Vergi” alanı ise e-beyanname programı tarafından hesaplanmaktadır.

“Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim” kısmında da Maliye Bakanlığı tarafından kısmi tevkifat uygulaması kapsamına alınması uygun görülmekte ve işlem bedeli üzerinden hesaplanmakta olan KDV tutarının tamamının değil, alıcı tarafından tevkif edilmekte olan kısmının beyanının yapılması gerekmektedir. “Matrah” kısmına KDV hariç işlem bedeli, “Oran” kısmına işlemin tabi olduğu KDV oranı, “Tevkifat Oranı” kısmına da beyanı yapılmakta olan işlem için öngörülmüş olan alıcıların yapacağı tevkifat oranı yazılmaktadır. İşlem bedeli üzerinden hesaplanmakta olan KDV’ye tevkifat oranının uygulanması sonucunda bulunan ve alıcı tarafından tevkif edilmekte olan tutarı gösteren “Vergi” alanı, e-beyanname programı tarafından hesaplanmaktadır.

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?