SMMM Armağan Yörük

2023 Yılı Defter Tasdik Süreleri ve Cezaları Nelerdir?

Ülkemizde geçerli olan Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca mükelleflerin tutmak zorunda olduğu bazı defterler ve bu defterlerin belirli tasdik süreleri vardır. Tasdik işleminin, süresi içerisinde gerçekleştirilmemesi birtakım yaptırımlar doğurmaktadır.

Kağıt Ortamında Tutulan ve Tasdik Zorunluluğu Olan Defterler Nelerdir?

 • Yevmiye defteri,
 • İşletme defteri,
 • İmalat defteri,
 • Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defterleri,
 • Damga vergisi defteri,
 • Envanter defteri,
 • Çiftçi işletme defteri,
 • Nakliyat vergisi defteri,
 • Serbest meslek kazanç defteri,
 • Vergi Usul Kanunu ile uygun görülen durumlarda yukarıda bahsi geçen defterler yerine kullanılacak olan defterlerin tasdik edilmesi zorunluluğu bulunur.

Bununla birlikte Vergi Usul Kanununa göre tutulması zorunlu bulunan Defter-i Kebir’in tasdik edilmesi zorunluluğu bulunmaz.

2023 Yılı İçin Hangi Defterler Tasdik Edilecek?

2023 yılı için yevmiye, kebir ve envanter defterleri tasdik edilecek olup tasdik zamanları; işe başlayanlar için işe başlama tarihi ve işe devam edenler için 30/12/2022’dir.

2023 Yılı İçin Hangi Defterler Tasdik Edilmeyecek?

2023 yılı için tasdik edilmeyecek defterler şı şekilde sıralanabilir:

 • İşletme defteri
 • Serbest meslek defteri
 • Yevmiye defteri ve kebir defteri

Şirket Türüne Göre Defter Tasdiki Nasıl Yapılır?

Anonim şirketler için ticari defter tebliği Geçici Madde -3/1’e göre mevcut durumda kulanılan, pay defteriyle genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprak bulunması kaydıyla ve ilgili tebliğde belirtilmiş bilgilerden eksik olanlar yazılarak açılış onayı yapılmadan kullanılmaya devam edebilmektedir.

Limited şirketler için ise halihazırda kullanılmakta olan ortaklar kurulu karar defterinde yeterli yapmak bulunması durumunda, genel kurul toplantı ve müzakere defteri olarak kullanılmaya devam edebilmektedir.

Defter Kapanış Tasdiki Zamanları ve Defter Tasdiki Zamanında Yapılmazsa Doğabilecek Riskler Nelerdir?

Vergi Usul Kanunu, defterlerin tutulması ve muhasebe sisteminin kurulması sırasında bir yol gösterici olarak referans alınmakla birlikte Vergi Usul Kanunu hükümlerinde kapanış tasdikine yer verilmez. Bununla birlikte ülkemizde ticari hayatı düzenleyerek bunların sonuçlarına ilişkin hukuki durumlara referans olan Türk Ticaret Kanunu’nun 69, 70, 71, 72 ve 78 numaralı maddelerinde kapanış tasdikinin zorunlu olduğu ve hangi defterlere kapanış tasdiki yapılacağı belirtilmiş bulunmaktadır.

Kapanış tasdikinin yapılması bir bakıma, ilgili defterin işinin bittiğinin göstergesi olarak kabul edilir. Kapanış tasdikinin yapılmaması ilgili defterin mahkemede delil olarak geçerli olmasını engeller. Aynı zamanda defter tasdiki yapılarak, boş kalan yapraklara ya da daha sonradan değiştirilebilecek kayıtlara engel olmak mümkündür. Bu sayede defter görüldüğü yıldan itibaren bir daha değiştirilemez.

Kapanış tasdiki yaptırmama cezası 2023 yılı için 31.096 TL’dir. Kapanış tasdiki; şirketin tutulması zorunlu defterlerinin mahkeme tarafından delil olarak kabul edilmesi, tacirin İcra İflas Kanunu’na göre müflis sayılmaması ve her tür hukuki durumda ispat vesikası sayılması için gerekli bir durum olarak kabul edilir.

Şirket yetkilileri, yönetim kurulu açısından şirketin uğraması olası muhtemel zararlar müteselsil sorumluluk dolayısıyla kendilerine yansıyabileceğinden konu ile ilgili önlemleri mutlaka almalıdır.

Defter Tasdikini Kim Yapar?

Defter tasdiki iş yerinin bulunduğu, iş yeri olmayanlar için ise ikametgahın bulunduğu yerdeki noterde yapılmaktadır. Menkul kıymet ve kambiyo borsasındaki acenteler için ise defter tasdiki borsa komiserliği tarafından gerçekleştirilmektedir. Defterler, anonim ve limited şirketlerle kooperatiflerin kuruluş aşamasında şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğü tarafından tasdik edilmektedir.

2023 Defter Tasdik Zamanı

 • Öteden beri işe devam edenler, defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda,
 • Hesap dönemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmekte olanlar, defterin kullanılacak olduğu hesap döneminden önce gelen son ayda,
 • İşe başlayanlar, sınıf değiştiren ve yeni bir mükellefiyete geçenler; işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete geçme tarihinden önce,
 • Defterlerini kullanmaya bir sonraki yıl da devam etmek isteyenler, Ocak ayı; hesap dönemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenenler ise bu dönemin ilk ayı içerisinde,
 • Vergi muafiyeti kaldırılmış olanlar, muaflıktan çıkış tarihinden başlamak kaydıyla 10 gün içinde,
 • Defterler dolduğu için ya da farklı nedenlerden yıl içinde yeni defter kullanmak zorunda olanlar, bunları kullanmaya başlamadan önce defterlerini tasdik ettirmek ya da tasdiklerini yenilettirmek zorundadırlar.

e-Defter Tasdik Edilir mi?

Elektronik ortamda tutulan defterler için berat alınması, elektronik ortamda tutulan diğer defterlerinse Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan usul, esas ve sürelere bağlı kalınarak onaylanması tasdik hükmünde bulunmaktadır. Berat ve onayın belirlenen usul, esas ve sürelere bağlı olmak kaydıyla alınmaması ya da yapılmaması halinde defterler tasdik edilmiş sayılmaz.

2023 Yılında Defter Tutma Hadleri Nelerdir?

2023 yılının defter tutma hadleri 544 Sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre şu şekilde açıklanmıştır.

Bilanço hesabı esasına göre 2023 yılında uygulanacak olan defter tutma hadleri;

Yıllık

Alış tutarı 890.000

Satış tutarı 1.270.000

Yıllık gayrisafi iş hasılatı 440.000

İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarı toplamı 890.000

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?