SMMM Armağan Yörük

2023 Yılı Güncellenen Zam Oranları

2023 yılının 2. yarısı itibariyle ekonomi politikalarında köklü değişiklikler yapılmaya başlandı.  Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in görevi devralmasıyla birlikte günümüze kadar sürdürülen pek çok politikanın yeniden ele alınması, güncellenmesi ve tamamen değiştirilmesi gündeme geldi. Yakın dönemde yapılan açıklamalar doğrultusunda enflasyonun tek haneye düşürülmesi hedefinin konulduğu ve bu hedef doğrultusunda 3 temel bileşenin önceliklendirileceği açıklandı.

Ekonomi programının 3 temek bileşeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından:

·      “Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi; yani deprem etkisi hariç bütçe açığının Maastricht kriterlerine uyumlu bir seviyeye çekilmesi,

·      Enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli finansal sıkılaştırma ve enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası,

·      Makro finansal istikrarı ve diğer tüm kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformlar” olarak açıklandı.

Bu açıklamalarla uyumlu olarak bütçe açığının azaltılabilmesine yönelik yapılan çalışmalarda vergi oranlarında ve harçlarda artışlar yapılırken, 2023 MTV ödemelerinde bir kereye mahsus olmak üzere iki kat ödeme alınmasına ilişkin kararnameler 6 Temmuz 2023 tarihinde yayımlandı.

Harçlarda %50 Oranında Artış Yapıldı

7344 No’lu Cumhurbaşkanı Kararı ile “492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Dair Karar’’ın yürürlüğe konulmasına, 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138. maddesi gereğince karar verilmiştir.

İlgili Karar:

492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNA BAĞLI TARİFELERDE YER ALAN MAKTU HARÇ TUTARLARININ YENİDEN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

MADDE 1– (1) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı, (9) sayılı tarifenin “II- Sürücü belgesi harçları” başlıklı bölümü hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil) %50 oranında artırılmış, anılan Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin “VIII-Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan harç tutarı 20.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

MADDE 2– (1) Bu Karar yayımı tarihini izleyen gün yürürlüğe girer.

MADDE 3– (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Sürücü belgesi harçları hariç tapu pasaport, yargı, ticaret sicil, noter, ruhsat, araç muayene, sınav, silah ruhsatı gibi harçları %50 oranında artırıldı. Harçlarla ile ilgili yapılan bu değişikler sonrasında ise en çok sorulan sorulardan birisi de “IMEI Harcı ne oldu?” sorusu. Yurt dışından telefon getirenlerin telefonlarını pasaportlarına kaydettirmek için ödemeleri gereken “Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izni harcı” olarak belirlenen, güncel olarak 6091 TL olan harç tutarı, 20.000 TL’ye yükseltildi.

Harçlarla ilgili uygulamanın başlangıç tarihi ise 8 Temmuz 2023 olarak verildi.

KDV Oranlarında ve Kapsamlarında Değişiklik

7346 No’lu Cumhurbaşkanı Kararı ile Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’’ın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28. maddesi gereğince karar verilmiştir.

İlgili Karar:

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının;

a)    (a) bendinde yer alan “%18” ibaresi “%20” şeklinde,

b)    (c) bendinde yer alan “%8” ibaresi “%10” şeklinde, değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın eki (II) sayılı listenin 37 nci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“37- Diş fırçası ve macunu, diş iplikleri,”

MADDE 3- Bu Karar yayımını izleyen üçüncü gün yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Bu karar ile birlikte KDV oranı %8 olarak belirlenmiş olan tüm ürünlerin KDV oranı %10’a, KDV oranı %18 olarak belirlenmiş tüm ürünlerin KDV oranı ise %20’ye yükseltildi.

KDV oranları tüm ürünlerde artarken bazı ürünlerin ise KDV oranı değiştirildi. %8’lik KDV diliminde yer alan sabun, şampuan, dezenfektan, deterjan ve kâğıt havlu gibi kâğıt ürünlerinin KDV oranı %20’ye çıkarıldı.

KDV oranları ile ilgili değişiklikler 10 Temmuz 2023 gününden itibaren geçerli olacak. Yazar kasa güncellemesi yapması gereken mükelleflerin 9 Temmuz gün sonu raporu sonrasında yazar kasalarında KDV oranlarını güncellemesi gerekmektedir.

Kurumlar Vergisi %25’e Yükseliyor, MTV Bir Sefere Mahsus 2 Katına Çıkıyor

Meclise sunulan torba yasa teklifiyle de bazı vergilerde değişiklik yapılacak. Torba yasa teklifi kapsamında;

·      %20 olan kurumlar vergisi, %25’e yükselecek. Teklif kapsamında kurumlar vergisi %25 olarak belirlenmiş olan finansal kiralama, faktoring, sermaye piyasası kurumları ve sigorta şirketlerinde ise verginin %30’a yükseltiliyor.

·      Motorlu Taşıtlar Vergisi yani MTV her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit halinde ödeniyor.  2023 yılı için hesaplanan MTV tutarı bir seferliğine olmak üzere, yıl içerisinde ikinci kez ödenecek.

·      Anonim şirketlerin aktiflerinde en az iki tam yıl süre ile bulunan taşınmazların satışıyla gerçekleşen devir teslimlerle ilgili istisnalar kaldırılıyor. Kurumların aktifinde bulunan taşınmazların satışında uygulanan %50 oranındaki istisna oranı %25’e indiriliyor.

·      Asgari ücrete yapılan artış sonrasında ise işverenlere sağlanan asgari ücret desteği 500 TL’ye çıkarılıyor.

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?