SMMM Armağan Yörük

7326 Sayılı Yapılandırma Nedir? Hangi Borçları Kapsar? Nasıl Başvuru Yapılır?

7326 sayılı yapılandırma nedir hangi borçları kapsar nasıl başvuru yapılır

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen ve birçok vatandaş açısından umut haline gelen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Resmi Gazete’te yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe alındı. Bu kapsamda 30 Nisan 2021 itibarıyla kesinleşmiş olan vergi, harç ve SGK prim borçlarıyla cezaların yeniden yapılandırılması söz konusu olacağı gibi son yapılandırmadan yararlanmış ancak borcunu zamanında ödeyememiş kişiler de yapılandırma kapsamına alınacak. 31 Ağustos 2021 tarihine kadar ilgili kamu kurumlarına başvuru yapan ve yapılandırma kapsamında alan kişiler yapılandırılan borçlarına peşin olarak ya da 18 taksitle ödeyebilecek olup ödemeler 30 Eylül 2021 tarihinde başlayacaktır.

Hangi Borçları Kapsar? Hangi Borçlar Kapsam Dışıdır?

 • Vatandaşların kamu kurumlarına olan borçlarının yeniden yapılandırılması,
 • Matrah ve vergi artırımı yoluyla vergilendirmede öngörülebilirliğin artırılmasıyla geçmiş vergi dönemlerine ilişkin olası risklerin ortadan kaldırılması,
 • Kayıtlı ekonomiye geçişin teşviki için işletme kayıtlarının işletmelerin içinde bulunduğu duruma uygun hale getirilmesi,
 • İşletmelerin bilançolarındaki gayrimenkullerle amortismana dahil diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapılma imkanının sağlanması,
 • Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına dair olumsuz kayıtların dikkate alınmaması sağlanır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel idareleri, Belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na 30 Nisan 2021 tarihine kadar olan bazı borçlar yapılandırılır.

Belediyelerin su, atık su ve katı atık suyla sunduğu bazı hizmetlerden doğan ücret alacakları, alınan bazı parlar, büyükşehir belediyelerinin atı atık ücretleri, su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli yapılandırma kapsamındadır.

Her bir taşıt için Motorlu Taşıtlar Vergisi, taşıta ait idari para cezalarıyla geçiş ücretlerinin en az %10’u ödendiği takdirde taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilir.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin bazı alacakları da yapılandırma kapsamında bulunur.

Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında yurt dışında öğrenim görmekte olan kişilerin borçları da yeniden yapılandırılacaktır.

Kesinleşmemiş veya yargı sürecinde olan res’en ya da idarece yapılmış vergi tarhiyatları ve gümrük vergileri çeşitli oranlarda yapılandırılır.

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar tarafından verilen idari para cezaları ile Covid 19’la mücadele kapsamında verilen idari para cezaları, tütün ile tütün mamulleri kullanımından kaynaklanan idari para cezaları kapsam dışındadır.

Taksit İmkanı Da Sunuluyor

Hesaplanan borç, ilgilinin durumu ile ödemesi gereken tutar dikkate alınıp en çok 5 yıla kadar taksitlendirilebilir. Yapılandırılacak tutarlar kanunda ön görülen süre ve şekilde ödenmediği takdirde vade tarihinde değişiklik yapılmaz.

Anapara ya da taksit ödeme tarihi 20 Mayıs 2021’den önce olup, kullanmış olduğu nakdi ya da gayri nakdi kredilerin anapara, faiz ya da ferilerine ait ödemeleri aksatan gerçek ve tüzel kişiler, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, kredi kartı, protestolu senet ve diğer kredi borçlarına ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdindeki kayıtları, söz konusu borçların geciken kısmı 31 Aralık 2021’e kadar tamamının ödenmesi ya da yeniden yapılandırılması durumunda bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ya da finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaz. 

Yapılandırılacak borç taksitle ödeneceği durumlarda 6, 9, 12 ya da 18 taksit tercih edilebilir. Tercih edilen taksit sürelerinden daha uzun sürede ödeme yapılamaz. 

Hiç gelir testine girmemiş sigortalılar 30 Kasım 2021’e kadar gelir testine girerse belirlenecek gelir durumuna göre tescilleri güncellenir. 

7326 sayılı yapılandırma nedir

Yapılandırma kanunu sayesinde;

 • Vatandaşların kamuya olan borç yükü azalacak, 
 • Vergi cezaları, vergiler, idari para cezaları ve ecrimisillerle ilgili ihtilaflar sonlandırılacak,
 • Devam etmekte olan vergi incelemeleri ve takdir işlemleri için Kanun’dan faydalanılabilecek,
 • Beyan edilmemiş ya da eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlıkla ya da kendiliğinden beyan yapılabilecek,
 • Geçmiş yıl beyanları artırılıp vergi incelemesine muhatap olmama şansı elde edilecek,
 • İşletme kayıtları gerçek duruma uygun hale getirilecektir.

2020 yılı Kasım ayında yayımlanmış 7256 Kanun kapsamında yapılandırılmış ya da 6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilmiş borçlardan 7326 sayılı Kanun’un yayımlandığı tarih itibarıyla ödemesi devam edenler talep edildiği takdirde Kanun kapsamında yapılandırılabilirler.

Yapılandırılan borçların tamamı peşin ya da iki taksitte ödeme süresi dahilinde ödenirse YÜFE tutarları üzerinden ayrıca indirim yapılır.

31 Aralık 2021 tarihine kadar süresi geçmiş olan araç muayenelerinin yaptırılması durumunda aylık %5 fazlaların tahsilinden vazgeçilmesi söz konusu olacaktır.

Yapılandırma Kanunu kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getirmekte olup Vergi Daireleri’ne ödenmesi gereken vergilerin ve diğer borçların zamları ve faizleri Yİ-ÜFE oranında yaklaşık 374 oranının üzerinde azaltılmakta olup verginin aslına bağlı cezalar tamamen silinir. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında yarısı oranında indirim yapılır. Vatandaşlar kamuya olan borçlarını Kanun’un sunduğu imlanlar dahilinde yapılandırıp ekonomik faaliyetlerini daha kolay yürütme imkanı elde edebilirler.

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?