SMMM Armağan Yörük

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu Hangi Borçları Kapsamaktadır?

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 12/03/2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Kanunla birlikte vergi ve cezalarla diğer borçların yapılandırılması ve ödeme kolaylığı getirilmesi, matrah ve vergi artırımında bulunmuş mükelleflere ayrıcalıklar sağlanması, işletme kayıtlarının gerçek durumlara uygun bir hale getirilmesi, ihtilaflı alacakların yeniden yapılandırılması ve sulh yoluyla çözümlenmesi, beyan edilmemiş ya da eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların gecikme zammı ve gecikme faizi uygulanmadan, pişmanlıkla, izaha davet kapsamında ya da kendiliğinden beyan edilmesi gibi olanaklar sunulmuştur.

7440 Sayılı Kanunla Getirilen İmkanlar Nelerdir?

İlgili kanun ile;

 • Ödenmemiş vergiler ve diğer borçlar ile bunlara bağlı olarak doğan gecikme zamları ve faizleri yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi oranında güncellenmesi,
 • Yapılandırılan tutarların peşin ya da aylık dönemlerle en fazla 48 aya kadar olmak kaydıyla taksitler halinde ödenmesi,
 • Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE tutarından %90 oranında indirim ile trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %25 oranında indirim,
 • Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ile özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,
 • Vergi tarhiyatları, vergi cezaları, idari para cezaları ve ecrimisiller gibi ihtilafların sulh yolu ile sonlandırılması halinde %90 oranına varan indirim,
 • İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun bir hale getirilmesi,
 • Matrah ve vergi artırımında bulunan mükellefler için vergi incelemesinin ve vergi tarhiyatının yapılmaması,
 • Matrah ya da vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamı ilk taksit süresi içinde peşin olarak ödendiği takdirde Damga Vergisi hariç %10 oranında indirim,
 • Matrah ve/veya vergi artırımı üzerin hesaplanan vergilerin peşin olarak ya da aylık dönemler halinde en çok 12 eşit taksit şeklinde ödenmesi,
 • İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçların yapılandırılması,
 • Beyan edilmemiş gelir ve kazançların cezasız ve faizsiz bir şekilde pişmanlıkla, kendiliğinden ya da izaha davet kapsamında beyan edilmesi,
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin aslı ile bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizi gibi fer’i alacaklar yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yani Yİ-ÜFE oranlarının esas alınması yoluyla güncellenen tutarın ödenmesi,
 • Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamıyla bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklar yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi oranları esas alınması yoluyla güncellenen tutarın ödenmesi,
 • Adli para cezaları da dahil olmak kaydıyla 6183 sayılı Kanuni göre takip edilmekte olan maden devlet hakkı, ecrimisiller gibi borçların yapılandırma yoluyla ödenmesi,
 • Öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının asıllarına vade tarihleriyle 9 Kasım 2022 tarihleri arasında gecikme zammı, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi tutarı ve katsayı tutarı gibi alacaklar hesaplanmadan ödeme yapılması imkanı,
 • Her bir taşıt için Kanun kapsamında ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezalarıyla geçiş ücretinin en az %10’unun ödenmesi kaydıyla taksit ödeme süresi boyunca araç muayesine izin verilmesi,
 • 30 Eylül 2023 tarihine kadar araç muayenelerinin yaptırılması kaydıyla aylık %5 fazla yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi oranlarının esas alınmasıyla hesaplanacak tutarla 12/03/2023 tarihinden araç muayenesinin yapıldığı tarihe kadar geçen sürenin her ay ve kesri için %0.75 oranının esas alınmasıyla hesaplanacak tutarın ödenmesi imkanı sunulması,
 • 7256 ve 7326 sayılı Kanunun 2. maddesi kapsamında yapılandırılan ya da 6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilen borçlardan ödemeleri devam eden borçların yeniden yapılandırılması,
 • Belirli şartlar dahilinde olmak kaydıyla 2.000 TL’yi aşmayan borçların silinmesi,
 • Yapılandırılan borçların, Gelir İdaresi Başkanlığına ait internet adresi olan www.gib.gov.tr üzerinden anlaşmalı bankaların kredi kartı ve banka kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkelerde faaliyet göstermekte olan bankalara ait kartlar ile ödenmesi,
 • 06/02/2023 tarihinde yaşanan depremlerden dolayı mücbir sebep hali ilan edilen yerlere çeşitli kolaylıklar gibi imkanlar sağlanmıştır.

Kesinleşmiş Borçlar

Kesinleşmiş borçlarda;

 • Borç asıllarının tamamı,
 • Gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacaklar yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi oranları esas alınarak güncellenen tutar,
 • Vergi aslına bağlı olmayan cezaların %50’sinin ödenmesi gereklidir.

Bu kapsamda;

 • Vergi aslına bağlı olan cezaların tamamı,
 • Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan %50’si,
 • Gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakların tamamına ilişkin tahsilden vazgeçilir.

Kesinleşmiş borçlar kapsamında; vergi ve vergi cezası borçları, idari para cezaları ve kanun kapsamına giren diğer borçlar yer alır. Kesinleşmiş alacaklar kapsamında yapılandırılan borçların, borç durumunu gösteren belgede yer almaması için bu borçların en az %10’luk kısmının ödenmiş olması gerekir.

Dava konusu vergi, vergi cezaları, idari para cezaları ile ecrimisiller konusunda 12/03/2023 tarihinden önce verilmiş olan en son kararın; bozma kararı, onama kararıyla kısmen onama, kısmen bozma kararı olması halinde Kanun hükmünden yararlanılması mümkündür.

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?