SMMM Armağan Yörük

Gelir Vergisi Beyannamesi Nedir? Ne Zaman Verilir?

Gelir Vergisi Beyannamesi Nedir Ne Zaman VerilirBir kişiye ya da gruba belirli kaynaklardan düzenli olarak gelen para “gelir” olarak adlandırılır. Gelir Vergisi Kanununa göre gelirin unsurları; ticari kazançlar, zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları, diğer kazançlar ve iratlar şeklinde sıralanabilir.

Devletin bireylerden ve şirketlerden topladığı vergiler, devletin vergi gelirini oluşturur. Vergi geliri, kamu hizmetlerinin finanse edilmesi noktasında kritik bir role sahiptir. Vergi gelirinin en önemli kaynaklarından biri olan gelir vergisi hem kapsamı hem getirileri dolayısıyla son derece önemlidir.

Gelir Vergisi (Stopaj) Nedir?

Gelir vergisi, ülke bütçesinin sürdürülebilirliği noktasında kritik öneme sahip olan vergi sisteminin temel unsurlarından biri olarak kabul edilir. Gelir vergisi, bireylerin ve işletmelerin elde ettiği gelir üzerinden ödemekle yükümlü olduğu vergi türüdür. Gelir vergisinde oran ve hesaplama yöntemleri hem kazanca hem kazancın miktarına göre farklılık göstermektedir.

Gelir Vergisi Beyannamesi Ne Demektir?

Bireylerin ya da kurumların belirli bir dönem içerisinde elde ettiği geliri resmi olarak devlete bildirmelerini sağlayan belge, gelir vergisi beyannamesidir. Gelir vergisi beyannamesi; gelirin miktarını, kaynağını ve söz konusu gelir üzerinden ödenmesi gereken vergi tutarını göstermektedir.

Gelir vergisi beyannamesi, mükelleflerin vergi yükümlülüğünü yerine getirmesi noktasında gerekli bir belgedir. Türkiye sınırları içinde kazanç sağlayan tüm grupların, Türkiye’de ikamet edip etmediğinden bağımsız olarak kazançlarının bir kısmını devlete ödeme zorunluluğu vardır.

Pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de uygulanmakta olan gelir vergisi beyannamesi, belirli bir gelir seviyesinin üzerindeki bireyler için zorunlu tutulmaktadır. Gelir vergisi beyannamesi süreci, mükelleflerin gelirlerini doğru bir şekilde bildirmesini ve söz konusu gelir üzerinden hesaplanan vergiyi zamanında ödemesini gerektirir. Beyanname verme süreci aynı zamanda vergi dairelerine gelirin doğruluğunu kontrol etme imkanı sunar.

Kimler Gelir Vergisi Beyannamesi Verir?

Gelir vergisi ödeme zorunluluğu olan kazanç sahipleri, Vergi Usul Kanununda maddeler halinde yer almaktadır. Gelir vergisi beyannamesi verme zorunluluğu olan kazanç sahipleri açısından mükellefiyet şartları tam mükellefiyet ve dar mükellefiyet olarak sınıflandırılmaktadır. Gelir vergisi beyannamesi verme zorunluluğu bulunan ve tam mükellef statüsünde bulunan kazanç sahiplerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Türkiye sınırları içerisinde ikamet eden kazanç sahipleri
Türkiye sınırları içerisinde ikamet etmeyen ancak ticari faaliyetlerini Türkiye sınırları içerisinde yürüterek kazanç sağlayanlar (Resmi daire ve müesseselere ya da merkezi Türkiye sınırları içerisinde bulunmakta olan teşekkül, müessese ve teşebbüslere bağlı olan ve bu oluşumların işleri için yurtdışında ikamet eden kazanç sahipleri)
Bir yıl içerisinde 6 aydan daha uzun süre Türkiye’de bulunan ve kazanç elde edenler

Bununla birlikte yukarıda sıralanan şartları taşımayan bazı kazanç sahiplerinin gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekebilir. Türkiye sınırları içerisinde 6 aydan daha kısa süre bulunan ve gelir elde eden kişiler dar mükellef olarak adlandırılır. Dar mükellef statüsünde bulunan kazanç sahiplerinin vergilendirilme ve vergi beyannamesi süreci farklılaşabilir. Bir takvim yılı içinde Türkiye’de kazanç elde eden ve 6 ayını doldurmadan Türkiye sınırlarından çıkan kişiler ve kurumlar dar mükellef kapsamında yer alır. Gerçek ve tüzel kişilerin dar mükellef olması mümkündür.

Türkiye’de kazanç elde eden, Türkiye’de 6 aydan daha uzun süre kalan ancak Türkiye’ye yerleşmemiş olan kazanç sahipleri de dar mükellef olarak sınıflandırılmaktadır. Türkiye sınırlarında yaşanan hastalık ve tutukluluk gibi durumlar kazanç sahiplerinin dar mükellef statüsü kazanmasına yol açabilir.

Hangi Kazançlar İçin Gelir Vergisi Beyannamesi Verilmesi Gerekir?

Gerçek usulde elde edilen kazançlar için gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekir. Bu kazançlar, kişilerin ya da şirketlerin belirli bir dönemde elde ettiği ve vergilendirilmesi gereken gelirleri kapsamaktadır. Gelir vergisi kapsamında yer alan kazanç türleri aşağıda sıralanmıştır:

Serbest meslek faaliyetleri sonucu oluşan kazançlar
Gayrimenkul sermaye iratları (kira gelirleri)
Asıl ücret, ikramiye ve prim gibi ücret ekleri, akort ücret, bahşiş, yüzde yönetimi sonucu oluşan ücretler
Kira gelirleri
Çiftçilik faaliyetleri sonucu yıl içinde elde edilen zirai kazançlar
Kazançları basit usulde vergiye tabi tutulan ve ticaret erbabı bünyesinde faaliyet gösterenlerin elde ettiği kazançlar, özel inşaat oluşumlarında çalışan işçiler, özel hizmetlerde faaliyet gösteren şoförler, gayrimenkul sermaye iradı bünyesinde çalışanlar tarafından elde edilen diğer kazançlar ve iratlar

Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Gelir vergisi hesaplaması, bireylerin ya da kurumların bir takvim yılı içinde elde ettiği ticari kazançlar üzerinden belirlenen oranlara göre yapılır. Bu hesaplama, yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden yapılmakta olup mükellefin gelirine göre değişiklik göstermektedir.

Bir işletmenin faaliyetleri sonucu elde ettiği net gelir, ticari kazanç olarak adlandırılır. Bu kazançlar hesaplanırken işletmenin gelirleriyle giderleri arasındaki fark göz önünde bulundurulur. Elde edilen net tutar, yıllık vergi beyannamesi için belirtilmiş oranlara tabi tutulur ve vergi miktarı hesaplanır.

Gelir Vergisi Beyannamesi Nereden Alınır?

Gelir vergisi beyannamesine, Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesi üzerinden ulaşılabilir. Web sitesinde bulunan gelir vergisi beyannamesi indirildikten sonra gerekli alanlar uygun şekilde doldurulmalıdır. Daha sonra beyanname belgesi teslim edilir ve gerekli miktarda ödeme yapılır. Bu sürecin mali müşavir aracılığıyla gerçekleştirilmesi mümkündür. Mali müşavirler gelir vergisi sürecinin her aşamasını titizlikle yönetmekte olup mükellefin yapması gereken herhangi bir işlem bulunmaz.

Gelir Vergisi Beyannamesi Nereye Verilir?

Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesi üzerinden indirilen ve doldurulan gelir vergisi beyannamesi bağlı bulunulan vergi dairesine teslim edilerek ödeme gerçekleştirilebilir. Gelir vergisi beyannamesinin e-Beyanname sistemi üzerinden iletilmesi mümkündür. e-Beyanname sistemiyle beyanname belgesi kolayca doldurulabilir ve sisteme işlenebilir. Mükellefler ikamet ettikleri bölgedeki merkez vergi dairesine gelir vergisi beyannamesini teslim edebilir ya da bu süreç mali müşavirlik hizmeti kapsamında gerçekleştirilebilir.

Gelir Vergisi Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

Gelir vergisini yasalara uygun bir şekilde ödemek ve yasal yaptırımlara mahal vermemek için gelir vergisi beyannamesi zamanında verilmelidir. Gelir vergisi her yıl ödenmekte olup beyanname teslim edilmeden ödeme yapılamaz. Gelir vergisi beyannamelerinin Mart ayının 25. gününde saat 24.00’a kadar teslim edilmesi mümkündür.

Gelir vergisi ödemesi bir yıl içerisinde farklı taksitlerle yapılabilir. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığına yalnızca bir gelir vergisi beyannamesi gerilir. Diğer bir deyişle, her bir taksit için farklı beyanname düzenlenmemelidir. Ayrıca, yılın belirli bir döneminde elde edilen kazanca ilişkin vergi ödemesi yapılması söz konusu değildir.

Gelir Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Gelir vergisi belirli taksitler halinde ödenebilir. Yıllık gelir vergisi, gelirin yalnızca basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşmadığı durumlarda, ilk taksitin mart ayı ve ikinci taksitin temmuz ayı sonuna kadar ödenmesi gerekir. Gelir yalnızca basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluştuğu durumlarda, ilk taksitin şubat ayı sonuna ve ikinci taksitin haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gerekir.

Gelir vergisi beyannamesi belirli bir süre içinde verilmezse, mükelleflerin cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalması riski vardır. Beyannamenin verilmesi ya da eksik verilmesi, vergi mevzuatı açısından ciddi bir ihlal olarak değerlendirilir. Sonuç itibarıyla maddi cezalar ve vergi incelemeleri gündeme gelebilir.

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?