SMMM Armağan Yörük

Gerçek Faydalanıcıya ilişkin Bildirim Formu Nedir? Nasıl Doldurulur?

gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formu nedir nasıl doldurulur

13.07.2021 tarihli 31540 sayıl tebliğle kurumlar vergisi mükelleflerine, bazı kişilere ve kurumlara gerçek faydalanıcı bildirimi verme zorunluğu getirmiş bulunmaktadır. Gerçek faydalanıcı bilgisi vermekle mükellef olanlar 31.08.2021 gün sonuna kadar elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirim yapmalıdırlar. 

Gerçek faydalanıcı tüzel kişi ya da tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde tutan veya bunlar üstünde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişi ya da kişilerdir. Gerçek faydalanıcı bilgisi verme yükümlülüğü bulunan kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek faydalanıcı bilgisini geçici vergi beyannameleri ve yıllık kurumlar vergisi beyannameleri ekinde bildirmelidirler. Kurumlar vergisi mükellefleri ilk bildirimlerini 31.08.2021 gün sonuna kadar İnternet Vergi Dairesi üzerinden gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formu doldurarak vermelidirler.

Kurumlar vergisi mükellefleri dışındaki mükelleflerle diğer kişiler gerçek faydalanıcı bilgisini her yıl Ağustos ayı sonuna kadar bir form ile elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirmelidirler. Bahsi geçenler yeni mükellef tesis ettirdikleri ya da daha önceden bildirime ekledikleri bilgilerde değişiklik olduğu durumlarda yeni mükellefiyet tesisini ya da bilgi değişikliğini, bunların gerçekleştiği tarihi izleyen bir ay içinde bildirmelidirler.

Gerçek faydalanıcı bildirim formu verecek olanlar geniş bir kapsamda bulunmakla birlikte bunlar arasında kripto şirketleri, ödeme kuruluşlarıyla elektronik para kuruluşları, ticari amaçlarla taşınmaz alım satımı ile uğraşıp bunlara aracılık edenler, herhangi bir işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavirler, döviz büroları, bankalar, noterler ve spor kulüpleri sayılabilir.

Gerçek Faydalanıcının Kim Olduğu Nasıl Anlaşılır?

 • Şirketlerin %25’inden fazlasına sahip olan kişiler,
 • Şirketin %25’ini aşan gerçek kişinin bu işin gerçek sahibi olmadığından şüphelendiği durumlarda şirkete şirket olarak ortak olan şirketlerin gerçek kişi ortakları,
 • Bu iki durumdan da sonuç alınamadığı takdirde SEO, müdür gibi en yüksek kıdemli personel gerçek faydalanıcı olarak kabul edilirler.

Bildirim Ne Şekilde Yapılır?

Gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formunu mükellef elektronik ortamda bizzat gönderebilir. Ya da ilgili dönemde aracılık ve sorumluluk sözleşmesi olan serbest muhasebeci mali müşavir ya da gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi tasdik sözleşmesi olan yeminli mali müşavirler aracılığıyla gönderebilir.

gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formu nasıl doldurulur

Bildirimin Şekli

 • Kurumlar vergisi mükellefleri yıllık ve geçici vergi beyannamelerinin ekinde, kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan mükellefler ile bildirim yapması gereken diğer kişiler de dördüncü fıkrada belirtilen bildirim formu ile bildirim yapabilirler.
 • Bildirim yapma yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri söz konusu beyannameler aracılığıyla; gerçek faydalanıcıların adı, soyadı, vatandaşlıkları, kimlik (T.C.) numaraları ve adresleri, varsa telefon, faks ve elektronik posta bilgileri ile gerçek faydalanıcılığın sebebini bildirmelidirler.
 • Bildirim formu ile bildirim verme yükümlülüğü getirilenler, “gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formu” ile gerçek faydalanıcıların adı, soyadı, vatandaşlıkları, kimlik numaraları, adresleri, varsa telefon, faks ve elektronik posta bilgileri ile gerçek faydalanıcılığın sebebini bildirmelidirler.
 • Kapsama giren mükellefler ve diğer kişiler tarafından bildirim; İnternet Vergi Dairesinde yer alan açıklamalara uygun şekilde elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden “gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formu” doldurularak verilmelidir.
 • Kapsama giren mükellefler ve diğer kişilerin bağlı bulunduğu vergi dairesinden kullanıcı kodu, parola ve şifre almaları gerekir. Kağıt ortamında (elden veya posta ile) bildirim formu kabul edilmez. Bildirim formunun elektronik ortamda verilmiş sayılabilmesi için sistem üzerinden onaylama işleminin yapılması gerekir. Onaylama işlemi en geç bildirimin verilmesi gereken sürenin son günü saat 23.59’a kadar tamamlanmak zorundadır.
 • Bildirimin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olduğu için vergi dairesi müdürlükleri/mal müdürlükleri, bildirimi kâğıt ortamında hiçbir şekilde kabul etmezler.
 • Elektronik ortam dışında gönderilen bildirim verilmemiş sayılır.
 • Gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formu mükellef tarafından bizzat gönderilebileceği gibi ilgili dönemde, aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan serbest muhasebeci mali müşavir veya gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi tasdik sözleşmesi (tam tasdik sözleşmesi) bulunan yeminli mali müşavirler aracılığıyla da gönderilebilmektedir.
 • Bildirimin yapılmasının ardından bildirimin hatalı veya eksik olduğunun anlaşılması durumunda bildirimin bu maddede belirtilen usullerde yeniden verilmek suretiyle düzeltilmesi gerekir.

Gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formu verilmesi için İnternet Vergi Dairesi’ne girilir. Diğer Bildirim ve Bilgi Girişi’ne daha sonra Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu’na basılır. Form girişine basıldıktan sonra çıkan ilgili alanlar ve ortak bilgileri doldurulur.

Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimine konu olan bilgiler mükellefler tarafından bildirimin verilmiş olduğu tarihi izleyen takvim yılının başından itibaren 5 yıl süreyle muhafaza edilmesi zorunluluğu vardır. Bildirilmesi gereken bilgileri bildirmeyen, yanıltıcı ya da eksik bildirimde bulunan mükelleflerin hakkında Vergi Usul Kanunu’nun ilgili ceza hükümleri uygulanır. 

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?