SMMM Armağan Yörük

Mali Müşavirlik Hizmetleri

mali müşavirlik hizmetleri

İş hayatında giderek artan bir rekabet ortamının bulunması ve yasal mevzuatın sürekli değişmesi sonucunda şirketlerin muhasebe, finansal raporlama, vergi ve bordro gibi süreçlerinin en verimli ve en doğru şekilde yönetilmesini bir zorunluluk haline getirmiştir. Bu süreçlerin en doğru ve profesyonel şekilde yürütülebilmesi için farklı ölçeklerdeki şirket yönetimleri kendi faaliyetlerine odaklanmayı ancak şirketlerin yalnızca mevcut durumları için değil aynı zamanda gelecekleri için de kritik öneme sahip olan mali işlerle ilgili süreçlerini mali müşavirlik hizmetlerini profesyonel bir şekilde sunan alanında uzman, deneyimli ve profesyonel firmalara teslim etmeyi tercih etmektedir. Böylece şirket yönetimlerinin kendi temel işlerine odaklanmaları böylece büyüme, karlılık ve uluslararası piyasalara açılma gibi hedeflerine ulaşabilmeleri mümkün olmaktadır. Mali müşavirlik hizmeti sunan firmalar sundukları etkili çözümler sayesinde müşterilerinin kendi finansal ve operasyonel hedeflerine ulaşmaları sürecinde önemli bir destek haline gelmektedir.

Mali Müşavirlik Hizmetleri Nedir?

Mali müşavirlik hizmetleri kapsamında; 

 • Şirketlerin vergi politikaları oluşturulur ve vergi planlamaları yapılır. Bu sayede şirketlerin faaliyetlerinin ve ana faaliyet konularından her birinin vergi sistemindeki konumu, hangi vergi avantajlarından yararlanılabileceği belirlenir. Şirketlerin vergi yükümlülükleri göz önünde bulundurularak yasal sınırlar dahilinde vergi yükleri minimize edilir.
 • Muhasebe, defter tutma, denetim, tasdik ve müşavirlik hizmetleri verilir. Muhasebe, vergi, SSK gibi yükümlülükleri dahilinde muhasebe sistemi hazırlanır. Vergi idaresi le ilgili süreçler yürütülür. 
 • Serbest bölge teşvik planlamaları ve uygulamaları gerçekleştirilir. Şirket kuruluşları sırasında destekleme ve teşvik hakları belirlenerek teşvik ve serbest bölge uygulamalarından yararlanılabilmesi için gereken izinler ve belgeler alınır. Prosedürler ve yükümlülükler gerçekleştirilir.
 • Yabancı sermaye ve çalışma izinleri alınır. Yabancı yatırımcılarla iş birliği içerisine girileceği ya da ortak yatırım yapılacağı durumlarda gerekli izinler alınır ve işlemler yapılır. Yabancı uyruklu şirketlerin Türkiye’de şube açacağı durumlarda şubelerin açılışı, tescili, şube sermayesinin artırılması ve şube tasfiyesi gibi süreçler yerine getirilir.
 • Şirketlerin ana sözleşmeleri hazırlanır ve kuruluş işlemleri yapılır. Kuruluşu yapılacak olan şirketin statüsüne ve faaliyetlerine göre en uygun olacak şirket türü belirlenir. Kuruluş işlemleri yerine getirilir.

Mali Müşavirlik Hizmetleri Ne İşe Yarar?

Mali müşavirlik hizmetleri, şirketlerin finansal işlemlerinin yürütülmesinde son derece önemli bir role sahiptir. Mali müşavirlik  hizmetleri son derece hassas bir ölçüm işi olan muhasebeyi konu alır. Muhasebe şirketlerin karlılık durumunu gözler önüne serdiği gibi işlerini büyütme ya da tasfiye etme gibi konularda yol gösterici olabilir. Mali işlemlerin doğru ölçülmemesi diğer bir deyişle eksik ya da hatalı muhasebe kayıtları tutulması gerçek tablonun görülmesini engelleyeceğinden mali müşavirlik hizmetleri çok önemlidir. Vergi yükümlülüklerinin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi, olası devlet desteklerinden faydalanılması gibi noktalarda da mali müşavirlik hizmetlerinin önemli bir rolü bulunmaktadır.

Mali Müşavirlik Hizmetleri Avantajları

Şirketlerin şeffaf bir şekilde yönetilebilmesi, doğru yatırım kararları almalarına, finansman ihtiyaçlarının tespit edilebilmesine ve tüm süreçlerinin sağlıklı bir muhasebe ve raporlama sistemiyle gerçekleştirilmesine dayanır. Aynı şekilde devletler mükelleflerinden alacakları vergileri bu sayede doğru bir şekilde belirleyebilirler. Kamu hizmetlerini etkin bir şekilde sağlama, işletmelerin ve şahısların vergi beyanlarını sağlıklı bir muhasebe sistemiyle takip etme imkanına erişirler. 

Mali Müşavirlik Hizmetleri Nasıl Yapılır?

mali müşavirlik hizmetleri nasıl yapılır

Mali müşavirler hizmet verdikleri şahısların ve şirketlerin tüm mali kayıtlarını eksiksiz, doğru ve güncel bir şekilde tutmakla, gerekli yükümlülüklerini takip etmekle ve yerine getirmekle yükümlüdürler. Mali müşavirlik hizmetleri kapsamında;

 • Mükelleflere ay sonunda gönderilmek üzere bordro hazırlanır.
 • Her ay sonunda banka mutabakatları yapılır.
 • İşletmenin gelir ve gider kalemleri muhasebe defterlerine kaydedilir.
 • Firmaların vergi beyannameleri düzenlenir.
 • Yeni kurulan ya da hali hazırda faaliyetlerine devam etmekte olan işletmelerin muhasebe sistemleri kurulur.
 • Mükelleflerin gelir ve giderlerine ilişkin faturalar toplandıktan sonra düzenli olarak muhasebe programlarına ya da elektronik defterlere işlenir.
 • Girilen kayıtlara göre bilanço ve gelir tablosu gibi mali tablolar düzenlenir.
 • Hazırlanan vergi beyannameleri elektronik ortamda onaylanarak tahakkuk fişleri alınır.
 • Tahakkuk fişleri mükelleflere gönderilerek vergi ödemelerinin gerçekleştirilmesi sağlanır.
 • SGK ile ilgili olarak işe giriş/işten çıkış ve aylık hizmet bildirgesi gibi bildirgeler hazırlanarak elektronik ortamda onaylanır. 
 • Mükelleflere muhasebe ve vergi ile ilgili konularda danışmanlık yapılır.
 • Vergi, fon, gecikme faizi ve ceza işlemlerinde yaşanan uyuşmazlıklar çözümlenir.
 • KDV iadesi ve sermaye artırımı gibi özel amaçlara yönelik tespit raporları yazılır.
 • Kuruluş işlemlerinin yanı sıra bölünme, birleşme, tasfiye ve devir gibi işlem süreçlerinde mükelleflere yardımcı olunur.
 • Adres ve faaliyet değişikliği gibi işler gerçekleştirilir.
 • Vergi İdare Mahkemeleri, adli yargı, sermaye artırımı, bankalara ibraz edilen bilançoların incelenmesi ve benzeri konularda bilirkişilik yapılır.
 • Muhasebe evrakları ve finansal tablolar üzerinde gerekli görülen incelemeler ve denetimler yapılır.
 • Genel kurul toplantıları için gereken evrak işleri yapılır.
 • Talep edilen ilgili konularda yazılı görüş bildirilerek raporlar düzenlenebilir.
 • Hesap ve iş planları analiz edilir.
 • Yürürlükte bulunan mevzuat dahilinde vergi planlama çalışmaları yapılır.
 • Firmanın iç kontrolleri finansal bilgilerin gizliliği prensibi çerçevesinde gerçekleştirilir.
Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?