Oyun ve Yazılım Şirketi Nasıl Kurulur?

Oyun ve yazılım sektörü tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en hızlı büyüyen sektörler arasında üst sıralarda gelmektedir. Özellikle son birkaç yılda Türk oyun şirketlerinin dünya lideri oyun markaları tarafından yüksek meblağlar karşılığında satın alınmasının, bu işin potansiyelinin farkına varılmasında ve daha büyük yatırımların oyun şirketlerine yönlendirilmesine katkıda bulunduğu bilinmektedir.

Yazılım sektörü ise dijitalleşmenin artması ve her gün insanların hayatını kolaylaştırıp farklı ihtiyaçları karşılayan yazılımların üretilmesi ile önemini giderek arttırmaktadır. Türkiye’de yazılım sektörü son yıllarda %20’den fazla büyüme kaydetmiş olup devletin sağladığı destekler ile ülke içindeki pazar payının büyümesinin yanı sıra dünyaya açılma fırsatının da elde edileceği düşünülmektedir.

oyun ve yazılım şirketi nasıl kurulur

Oyun ve Yazılım Şirketi Kurmak İsteyenlere Tavsiyeler

Oyun sektöründe son birkaç şekilde yaşanan gelişmeler ülkemizde devlet tarafından da destek desteklenmektedir. Bu destekler kapsamında belirli kriterleri karşılayan ve boş yer olması durumunda kira bedelini karşılayan şirketler, çeşitli şehirlerin arazilerinde yer alan teknokentlere girebilmektedir. Kriterlere uygun en az 15 teknik eleman çalıştıran ve ciddi denetimlere tabi olan şirketler ARGE desteklerinden yararlanabilmekte, bu destek kapsamında kurumlar vergisi matrahından ARGE harcamaları kadar indirim yapabilmektedirler. Aynı zamanda çalışan personelin gelir vergisinde % 80-96, SGK işveren payında % 50 ve damga vergisi indirimleri gibi avantajlardan yararlanabilmektedirler.

Yazılım sektörü de oyun sektörü gibi büyük potansiyele sahip sektörler arasında bulunmaktadır. KOSGEB ülkemiz genelinde bazı girişimlere ve sektörlerdeki girişimcilere çeşitli hibeler ve kredi destekleri sağlamaktadır. Sağlanan desteklerin türleri ve oranları dönemsel olarak değişiklik gösterebilmekle birlikte yazılım sektörü de KOSGEB tarafından desteklenen sektörler arasında yer almaktadır. KOSGEB desteklerinden yararlanmak isteyen yazılım sektörü girişimcilerinin öncelikle KOSGEB eğitimlerini başarıyla tamamlamaları ve projelerinin kabul edilmesi gerekmektedir. Gerekli şartlar yerine getirildikten sonra şirket açılış masrafları ödenmekte, ardından KOSGEB hibelerinden ve faizsiz kredi desteklerinden faydalanılabilmektedir.

Oyun Şirketi Nasıl Kurulur?

Oyun şirketi kurmak isteyen girişimciler en makul bütçeler ile şahıs şirketlerini kurarak faaliyetlerine başlayabilmektedirler. Ancak şahıs şirketi kurulduğu zaman bazı vergi yapılandırmaları diğer şirket türlerine göre dezavantajlı bir hale gelebilmektedir. Oyun şirketleri genellikle limited şirket şeklinde kurulmakta olup öncelikle şirket ünvanına karar verilmesi gerekmektedir. Ardından sermaye, şirket merkezi ve ortak paylar belirlenmektedir. Ardından hazırlanan ana sözleşme noter huzurunda; kurucu ortaklar tarafından imzalanmaktadır. Yapılan tüm işlemlerin Ticari Sicile işlenmesi gerektiğinden bu süreçte bir mali müşavir ile çalışılması gerekmektedir. İşlemlerin yürütülmesi için mali müşavire vekâletname verilmesinin yanı sıra imza sirküleri de çıkartılmaktadır. Bu aşamalardan sonra sermayenin ilgili kısmının yatırıldığını gösteren dekont ve ana sözleşme ile birlikte limited şirket tescil ettirilmektedir. Resmî gazetede ilan ile birlikte şirketin tescil işlemleri tamamlanmaktadır.

Vergi levhasının fotokopisi, oda sicil kaydının fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, imza sirküleri ve son aya ait KDV beyannamesi ile birlikte fatura ve kaşe bastırılmaktadır.

Yazılım Şirketi Nasıl Kurulur?

yazılım şirketi nasıl kurulur

Yazılım sektörüne yatırım yapmak isteyen girişimcilerin herhangi bir kuruluş türünü seçmeleri konusunda hukuki bir engel bulunmamaktadır. Yazılım şirketi faaliyetlerine uygun bir iş yeri açılması için şahıs şirketi tercih edilebileceği gibi işin özelliklerine ve büyüklüğüne göre sermaye şirketleri de tercih edilebilmektedir. Bu nedenle öncelikle hangi kuruluş türünü seçeceklerine karar vermeleri ve tercih ettikleri kuruluş türüne ilişkin evrakları hazırlamaları gerekmektedir. Yazılım şirketlerinin kuruluşu yaklaşık bir hafta kadar sürmekle birlikte şirketin resmi olarak kayıt edilip gerekli izinlerin alınması süresi tercih edilen şirket türüne göre farklılık göstermektedir. Bu sürenin sonunda kuruluş işlemlerini tamamlayıp gerekli izinleri alan şirketler fatura kesebilecek düzeye gelebilmektedir.

Yazılım şirketi kurmak isteyen girişimcinin, şahıs şirketini tercih ettiği takdirde; kuruluş için vergi dairesine kendisi gitmeyecekse noter onaylı nüfuz cüzdan sureti, imza beyannamesi, ikametgâh, kira kontratı evraklarını hazırlaması gerekmektedir. Kuruluşun mali müşavir aracılığı ile yapılacağı durumlarda mali müşavire vekâlet verilmektedir.

Limited şirket türünü tercih eden girişimcilerin hazırlaması gereken evraklar şu şekildedir:

 • Dilekçe
 • Kuruluş bildirim formu
 • Oda kayıt beyannamesi
 • Noter tasdikli sözleşme
 • Kira kontratı
 • İkametgah belgesi
 • Sermayenin yatırılmış olduğunu gösterir dekont

Yazılım şirketleri anonim şirket olarak da kurulabilmekte olup anonim şirket kurmak için gereken evraklar şu şekilde sıralanabilir:

 • Dilekçe
 • Tüm ortaklar için imza beyannamesi
 • Oda kayıt beyannamesi
 • Ana sözleşme onayı
 • Tüm ortakların nüfus cüzdanı örneği
 • Sermayenin yatırıldığını gösterir dekont

Ortaklar arasında reşit olmayan bulunması durumunda, reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da ikisinden birinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak ile ilgili olarak mahkemeden alınan kayyum atama kararı

Yazılım şirketlerinin resmî kuruluş işlemleri esnasında; ticaret odası, vergi dairesi ve SGK kayıtları otomatik olarak yapılmaktadır. Resmî kuruluş işlemleri tamamlanıp vergi levhasının alınmasının ardından söz konusu yazılım şirketinin bağlı bulunduğu belediyeden, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınması gerekmektedir.

Sorun / Yorum Yapın

WhatsApp Şimdi görüşme başlatın...