SMMM Armağan Yörük

Tahakkuk Fişi Nedir?

Tahakkuk kelime anlamı olarak gerçekleştirme demektir. Vergi tahakkuku da alınan ve tebliğ edilen herhangi bir verginin ödenmesi gereken aşamaya gelmesi olarak tanımlanabilir. Beyanname üzerinden tahsil edilen vergiler tahakkuk fişleri ile tahakkuk ettirilmektedir. Bu aşamada tahakkuk fişleri mükelleflerin bilgisine sunulan ve verginin ödenmesi gerektiren bir belge özelliği taşımaktadır.

Verginin tahakkuk ettiği durumlarda tarih ve tebliğ edilen vergi tutarı, tahakkuk fişiyle borçluya gönderilmektedir. Ödenecek olan verginin süresi içinde olduğunu göstermekte olan tahakkuk fişi mükellefe verilmektedir. Bildirilen vergi borcunun ödenmesi gerektiği ve gerekli olan bilgiler tahakkuk fişinde borçluya yazılı bir şekilde beyan edilmektedir. 

Tahakkuk fişi vergi mükellefine ödeme emri ile gönderildikten sonra mükellefin borca itirazının olmadığı durumlarda işlem çeşitli belgelerle mükellefe bildirilmektedir. Tahakkuk fişi verginin ödenmesi gerektiğini belirten bir belge olma özelliğine sahiptir. Vergi mükellefi borç ödemesini tahakkuk fişinde yazılı olan bilgiler doğrultusunda yapmaktadır. Eğer vergi mükellefi kendisine tebliğ edilen belgedeki borç miktarını ödemezse haciz işlemleri ile ilgili süreç başlatılmaktadır.

Vergi Tahakkuk Fişi Ne İşe Yarar?

Vergi kanunlarına göre gösterilen beyanname üzerine alınan vergilerin tahakkuk ettirilmesi tahakkuk fişi ile yapılmaktadır. Özellikle vergi daireleri tarafından beyanname alınmasıyla birlikte tahakkuk fişi de düzenlenmektedir. Söz konusu tahakkuk fişinin bir nüshası mükellefe diğer nüshası da mükellef adına beyannameyi tutan vergi dairesine teslim edilmektedir. Böylece vergi tahakkuk ettirilmiş olmaktadır. Vergi mükellefine verilen vergi tahakkuk fişi örneği beyanname makbuzu olarak kullanılmaktadır. Vergi tahakkuk fişi son derece önemli olup işletme sahipleri bu noktayı göz ardı etmemelidir.

Tahakkuk Fişi Nasıl Alınır?

Vergi mükelleflerine gönderilen tahakkuk fişi zaman zaman çeşitli nedenlerle mükellefe ulaşamayabilmektedir. Mükellefin tahakkuk fişini almaması durumunda verginin tahakkuk süreci durdurulamamakta ve kesintiye uğramamaktadır. Tahakkuk fişi mükellef tarafından alınsa da alınmasa da devam eden süreçte prosedür aynen devam ettirilmekte, tahakkuk makbuzu vergi mükellefinin adresine posta yoluyla gönderilmektedir.

Tahakkuk fişinin düzenlenmesi görevi vergi dairesine ait bulunmaktadır. İki nüsha halinde düzenlenen tahakkuk fişinin bir nüshası vergi mükellefine diğer nüshası ise mükellef adına vergi dairesine verilmektedir. Vergi mükellefleri tahakkuk fişinin kendilerine ulaşmaması durumunda vergi dairesine başvurarak bilgi alabilmektedirler.

Tahakkuk Fişi İçerisinde Hangi Bilgiler Vardır?

Mükelleflere gönderilen tahakkuk fişinde bulunması gereken bazı zorunlu bilgiler vardır. Bu kapsamda vergi matrahı, vergi hesabı, verginin tamamı, tahakkuk fişinin sıra numarası ve tahakkuk fişinin düzenlenme tarihi de tahakkuk fişinde yer almaktadır. Mükellefin gerçek kişi olduğu durumlarda adının ve soyadının tahakkuk makbuzunda bulunması gerekmektedir. Tüzel kişi vergi mükellefi olduğunda ise tahakkuk fişinde unvanı bulunmalıdır. Vergi mahkemesinde dava açılması ve düzeltilmesi ile ilgili bazı hükümler de kısa bilgiler şeklinde tahakkuk fişine yazılmaktadır.

Vergi ödenirken mükellefin vergiye herhangi bir itirazı olmadığı durumlarda işlemin mükellefe bildirilmesini sağlayan belgelerden biri tahakkuk fişidir. Vergi harcının ödenmesi gerektiğini bildiren tahakkuk fişi borçluya gönderilmektedir. Vergi mükellefinin belirtilen tarihe kadar ödenmesi zorunluluğu bulunmaktadır. 

Vergi mükellefine tebliğ edilen tahakkuk fişinde; 

  • Fişin sıra numarası, 
  • Vergi iade tarihi, 
  • Vergi türü, 
  • Veriliş tarihi, 
  • Mükellefin adı soyadı, adresi, 
  • Verginin hesaplanması, matrahı ve tutarı,
  • Beyannamenin vergilendirme dönemi,
  • Vergi mahkemesinde dava açılması ve düzeltilmesi hakkında kısa bilgi,
  • Tahakkuk fişi örneği yer alır.

KDV Tahakkuk Kaydı Nedir?

Mal ya da hizmet alıcısının mal ve hizmet tesliminde teslim edene ödediği vergi türüne katma değer vergisi denilir. İşletmeler de müşterileri gibi KDV ödemekte ve müşterilerinden KDV tahsil etmektedirler. Bu işlem KDV tahakkuk kaydı olarak adlandırılmaktadır.

KDV Kanunu’na göre işletmeler müşterilerinden tahsil ettikleri KDV’nin kalanını ödedikleri tutardan düşüldükten sonra ödemekle yükümlüdürler. Mahsup kaydına göre her ayın sonunda ödeme yapılması gerekmektedir. Bir ay içerisinde alınan ve ödenen KDV tutarları muhasebe kayıtlarıyla birbirinden çıkarılmaktadır.

Gider Tahakkukları Nedir?

Gider tahakkuk hesabı ya da gider tahakkukları çalışma döneminde ortaya çıkan, gelecek aylarda ödenecek giderlerin takip edildiği hesap olarak tanımlanabilir. Dönem sonunda dönem  için hesaplanacak olan tutarlar ilgili gider ve zarar hesaplarına karşılık olarak bu hesaba alacak olarak kaydedilir. Sonraki dönemde alacakların kesinleşmesiyle birlikte hesaptaki tutarlar bu hesabın borcuna karşılık ilgili hesapların alacaklarına kaydedilerek kapatılmaktadır.

Vergi Tahakkuku Nedir?

Vergi tahakkuku, tahsili ve tebliği vergi mükellefleri açısından en önemli unsurların başında gelmektedir. Mükelleflerin vergi borçlarına ilişkin ödenmesi gereken tutar, beyan edilen gelirler üzerinden hesaplanmaktadır. Bu işlem vergi değerlendirme süreci olarak adlandırılır. Ödenecek olan vergi borcunun kanunlar kapsamında belirlenmiş oran ve matrahlar üzerinden hesaplanarak vergi miktarının belirlenmesi işlemine vergi tahakkuku denilir.

Vergi sistemlerinde kesim yöntemi, beyan yöntemi, idari takdir yöntemi, kaynakta vergilendirme yöntemi ile karine veya dış gösterge yöntemi olmak üzere 5 farklı değerlendirme yöntemi bulunmaktadır.

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?