SMMM Armağan Yörük

Teknokent’te Şirket Nasıl Kurulur Ve Teknokent’te Şirket Kurmanın Avantajları

teknokent şirket kurma süreci

Ülkemizde yürütülmekte olan Araştırma Geliştirme Faaliyetlerini ve Üniversite-Sanayi İşbirliği’ni teşvik etmek amacıyla 2001 yılında 4691 no’lu Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu yürürlüğü girmiş ve Teknokent/Teknoparklar kurulmuştur. 

Daha sonra 6170 sayılı kanunla güncellenen ilgili kanunlar;  özel sektör şirketlerini teknoloji tabanlı AR-GE projeleri geliştirmeye yönlendirmeyi ve söz konusu şirketlerin emek yoğun AR-GE süreçlerini destekleyebilmeyi hedeflemektedir. AR-GE ekosisteminin oluşturulabilmesi amacıyla AR-GE yapan şirketleri bir araya getirmeyi  ve AR-GE süreçlerinin hızlandırılmasını amaçlayan Teknokentlerde farklı uzmanlık alanlarına sahip şirketler, pek çok ortak AR-GE projesi üzerinde çalışmalar yürütmektedir.

 

Teknokent’te Şirket Kurma Süreci

Teknokentlere girmek isteyen startup firmaları ve projeleri; fikrin ya da projenin AR-GE niteliğine, ticarileştirilebilirliğine, inovatif değerine, girişimcinin ve şirketin profiline göre değerlendirilmektedir. Teknokent bünyesinde yer almak isteyen kuruluşların fillen ileri teknolojileri içerisinde barındıran AR-GE çalışmalarını yapıyor ya da yapabilecek kapasitede olması gerekmektedir. 

AR-GE faaliyetleri yürütmek isteyen şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri AR-GE projeleri ile birlikte başvuruda bulunabilirler. Başvuru formları Teknokentlerin web sitelerinden de elde edilebilir. Ön başvurunun ardından başvuru sahibi firmalarla görüşme yapılır, eğer eksik bilgiler varsa bunların tamamlanması istenir. Başvurular ön değerlendirmeden geçtikten sonra firmalar Esas Başvuru Dosyalarını hazırlar ve eksiksiz bir şekilde teslim ederler. Bu aşamada başvurular uluslararası normlara uygunluğu konusunda alanında uzman Hakem Heyeti tarafından değerlendirilir. Hakem heyetinin değerlendirmesini de başarıyla geçen girişimcilerin başvurularının Teknokent yönetici şirketi tarafından da onaylanması gerekir. Projesi onaylanan firmalar bölgelerin müsait olması durumunda Teknokent içerisinde yer alabilirler.  

Teknokentler Avantajları Nedeniyle Cazibesini Koruyor

Teknoloji firmalarının çoğu sağlanan vergi avantajları nedeniyle Teknokentlerde yer almak istemektedir. Teknokent bölgelerinde yer alan işletmelere çeşitli kolaylıklar ve muafiyetler sağlanmakta olup sağlanan desteklerin en önemlisi vergisel teşvikler olarak kabul edilmektedir. 

Teknokentlerde yer alan işletmeler yönetici şirkete sundukları AR-GE projesi kapsamında geliştirdikleri ürünler üzerinden sağladıkları kazançlar ile ilgili olarak gelir ya da kurumlar vergisi ödemezler. Teknokentlerde faaliyet gösteren gelir ya da kurumlar vergisi mükelleflerinin, bölgedeki AR-GE ve yazılım faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar, faaliyetin başlama tarihinden bağımsız olmak kaydıyla 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. 

Bölgelerde çalışmakta olan AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevlere ilişkin ücretleri 31/12/2023 tarihine kadar her tür vergiden müstesna olup gelir vergisi sigortası ile sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak olan destek personeli sayısının, AR-GE ve tasarım personeli sayısının % 10’unu aşması söz konusu olamamaktadır. 

Teknokentlerde faaliyet gösteren girişimcilerin kazançlarının gelir ve kurumlar vergisinden müstesna olduğu süre içerisinde münhasıran bu bölgede üretmiş oldukları ve sistem yönetimi, iş uygulamaları, veri yönetimi, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden müstesna olmaktadır. İstisna yalnızca bölgede üretilecek olan yazılım, program ve lisansını kapsamakta olup AR-GE faaliyetlerine ilişkin KDV istisnası bulunmamaktadır. 

Temel bilimler alanında en az lisans derecesi bulunan AR-GE personelini istihdam eden Teknokent firmalarının bu personellerinin her birine ödemekte oldukları aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarına denk gelen kısmı iki yıl süreyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesindeki ödenekten karşılanmaktadır. Bununla birlikte her bir Teknokent firmasına bu kapsamda sağlanacak destek ilgili ayda Teknokent firmasında istihdam edilen toplam personel sayısının % 10’unu geçememektedir. 

Yazılım, AR-GE, yenilik ve tasarım projeleriyle ilgili araştırmalarda kullanılma amacına yönelik olarak ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kağıtlar ile yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan müstesna bulunmaktadır.

Teknokentlerde bulunan şirketler, AR-GE, tarım ya da destek personelleri için SGK işveren prim payının % 50’sini ödememe imkanından yararlanabilmektedir. 

Bölgede faaliyette bulunan şirketlerin Bakanlık tarafından uygun görülen alanlarda gerçekleştirecek oldukları projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince sağlanan sermaye destekleri, beyan edilmekte olan gelirin ya da kurum kazancının % 10’unu ve öz sermayenin % 20’sini aşmamak kaydıyla; 31/12/2023 tarihine kadar Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. Maddesi uyarınca ticari kazancın ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. Maddesine göre kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilmektedir. Bununla birlikte indirim konusu yapılacak olan tutarın yıllık olarak 500.000 TL’yi aşması söz konusu olamamaktadır. Bu kapsamda yer alan projelerin finansmanında kullanılmak için gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince sağlanan sermaye desteklerinin iki yıl içerisinde ilgili projenin finansmanında kullanılmayan kısmı için indirim nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler gecikme faizi ile birlikte tahsil edilmektedir.

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?