SMMM Armağan Yörük

Ticari Sicil Kaydı Nedir?

Ticari Sicil Kaydı Nasıl Yapılır?

Ticaret sicil kaydı oluşturulmadan önce kurulacak olan şirketin şahıs şirketi mi sermaye şirketi mi olacağı, sermayesinin ne kadar olacağı, unvanı, yönetimi ve adresi gibi konular belirlenmelidir. 

Sermaye şirketi kurulacak ise şirketin ana sözleşmesi, NACE kodu, unvanı, sermayesi, faaliyet alanı, adresi ve yönetimi gibi konular netleştirilmelidir. Bu hazırlıkların tamamlanmasının ardından Ticaret Odası’na başvurarak ticari sicil kaydı alınabilmektedir.

Ticari Sicil Kaydı Nasıl Alınır?

Ticari sicil kaydı alınmasının ilk adımı MERSİS’ten ana sözleşmenin hazırlanmasıdır. Bu işlem mali müşavir tarafından da yapılabilir. Hazırlanan ana sözleşmede kurulacak olan şirketin faaliyet konusu, adresi, sermayesi, yönetim şekli gibi noktalar yer alır.

Noter’de ana sözleşme imzalanır. Ancak Ticaret Odası’nda şahsen yapılması durumunda bu aşamada noter işlemine gerek duyulmaz. Şirket kurucuları ana sözleşmeyi imzaladıktan sonra, diğer kuruluş işlemlerinin tamamlanması için mali müşavire vekalet verilir. Yöneticiler için imza beyanı diğer bir deyişle tescil talepnamesi hazırlanarak yöneticilerin noter onaylı kimlik fotokopilerinin çıkarılması süreci tamamlanır. 

Ana sözleşme imzalandıktan sonra sermayenin yatırılacağı bankada ortaklar tarafından bir hesap açtırılır. Bu hesaba sermayenin 1/4’ü yatırılarak bankadan blokaj yazısı temin edilir. Mali müşavir tarafından Halk Bankası’na bütçenin %0.04’ü oranında Rekabet Kurumu Fonu ödenir.

Oda kayıt beyannamesine yapıştırılmak üzere kurucudan ya da kurucu ortaklardan birer adet vesikalık fotoğraf alınır. 

Mali müşavir tarafından hazırlanan dilekçe, oda kayıt beyannamesi ve kuruluş bildirim formu kurucu kişi ya da kişiler tarafından imzalanır.

Mali müşavir tarafından; ana sözleşme, dilekçe, oda kayıt beyannamesi, Rekabet Kurumu ödeme dekontu, tescil talepnamesi, kuruluş bildirim formu ve banka blokaj yazısıyla birlikte Ticaret Odası’na başvuruda bulunulur. 

Ticaret Odası tarafından evraklar incelenir. Bu aşamada gerekli görülmesi durumunda yeni evraklar istenebilir ya da evraklarda düzeltme talep edilebilir. Bu işlemler tamamlanınca şirketin kurulduğuna ilişkin sicil tasdiknamesi Ticaret Odası’ndan teslim alınır. 

Şirket yöneticileri Noter’den imza sirkülerini ve mali müşavirlik vekaletini çıkarırlar. Daha sonra resmi defterler mali müşavir tarafından Noter’den onaylatılır.

Ticari Sicil No Nasıl Sorgulanır?

Ticari sicil no sorgulaması yapan kişiler gerek kendilerinin gerek iş ilişkisi tesis edecekleri bir başka şirketin sicil numarasına, unvanına, adresine, semtine, durumuna ve benzeri bilgilere ulaşabilirler. Ticari sicil no sorgulama her ilin kendi ticaret odasına ait olan web sitesi üzerinden gerçekleştirilebilir. 

Ticaret Sicil Kayıt Evrakları Nelerdir?

Ticari sicil kaydı almak için ibraz edilmesi gereken evraklar, kuruluşu yapılacak olan şirketin gerçek ya da tüzel kişiliği olmasına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. 

Ticaret sicil kaydı almak için gerçek kişilerin ibraz etmesi gereken evraklar:

 • 2 adet imza beyannamesi,
 • Vergi levhasının fotokopisi,
 • Kira kontratı ya da benzeri bir başka evrak,
 • İkametgah belgesi,
 • Matbu dilekçe,
 • Ticari defterin noter tasdik kısmının fotokopisi,
 • Nüfus kayıt örneği,
 • Ticaret odası tarafından verilen taahhütnamedir.

Ticaret sicil kaydı almak için tüzel kişilerin ibraz etmesi gereken evraklar:

 • Şirket sermayesinin %0,04’ünün Rekabet Kurumu Payı olarak Ticaret Sicil’e kuruluş aşamasında yatırılmış olduğunu gösterir dekont,
 • Ticaret odası tarafından verilen taahhütname,
 • Şirket yetkililerine ait imza beyannamesi,
 • Matbu dilekçedir.

Ticaret Sicil Bilgileri Kayıt Formu’nda Hangi Bilgiler Vardır?

Ticaret Sicil Memurluğu’na teslim edilecek olan formda bulunması zorunlu olan bilgiler şu şekildedir:

 • Ticari unvan, 
 • Ticari sicil numarası,
 • Adresi
 • Faaliyet alanı ve ticaret siciline tescil ettirilmiş olan ödenmiş sermaye miktarı,
 • Kayıtlı olunan ticaret sicil memurluğu,
 • Şirket kuruluş tarihi.

İbraz edilecek olan formun alt kısmında yer alan ve söz konusu bilgilerin eksiksiz ve güncel olduğuna ilişkin kısım doldurulmalıdır. Bu alana ad soyad, tarih ve imza eklenerek form tamamlanır.

Ticaret sicili, resmi bir sicil olup bu konudaki tescil, kayıt silme, değişiklik başta olmak üzere tüm işlemler Türk Ticaret Kanunu, diğer kanunlar ve Ticaret Sicil Tüzüğü hükümlerine göre gerçekleştirilir. Ticaret Siciline ilişkin bilgiler üçüncü kişilere açık olduğundan isteyen herkes ticaret sicilindeki kayıt bilgilerini ve belgeleri inceleme hakkına sahiptir. Onaylı suretlerinin alınması için ise harç ödenmesi gerekir. Türkiye genelindeki tüm sicil kayıtlarının Türkiye Sicil Gazetesi’nde ilan edilmesi yoluyla herkesin incelemesine imkan verilmektedir. Üçüncü kişilerin bilgilendirilmesi, çıkarlarının korunması ve aydınlatılması amacına yönelik olarak tutulan ticaret sicili kayıtları doğru ve sicil memurluğunun verdiği belgeler gerçeğe uygun olmalıdır. Aksi takdirde gerçeğe aykırı beyanda bulunan tacir de gerçeğe aykırı belge düzenleyen memuru atayan oda da sorumluluk sahibi olur.

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?