SMMM Armağan Yörük

Yurtdışı Yazılım İndirimi Nedir? Kimler Faydalanabilir?

Dünyanın endüstri 4.0 devrimine geçiş yaptığı günümüzde, Pandemi sürecinin neden olduğu zorunlu değişikliklerin de yadsınamayacak etkisiyle uzaktan çalışma modeli çok daha fazla tercih edilir hale gelmiştir. Yazılım işinin doğası uzaktan çalışmaya küresel bir karakter kazandırdığından yalnızca ülkemizden değil dünyanın farklı noktalarından yazılımcıları küresel şirketlerle buluşturan iş gücü online platformları ile işe alım ajansları artmaya başlamıştır. Kısacası dizüstü bilgisayarıyla dünyanın farklı yerlerinde çalışma imkanı bulunan dijital göçmenler sayesinde yeni nesil bir çalışma stili yaygınlık kazanmaktadır.

Buna bağlı olarak ülkemizde yazılım sektöründe faaliyet gösteren kişiler, uzaktan çalışma yoluyla yurt dışındaki şirketlere yazılım hizmeti vererek elde ettikleri kazancın vergilendirilmesinin nasıl olacağını sıklıkla merak ederler.

Gelir Vergisi Kanunu’nda Vergilendirme Esası

Gelir Vergisi Kanunu’nun 3.maddesinde yer alan hüküm gereği aşağıda belirtilmiş olan gerçek kişiler Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazançların ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilmektedirler.

  • Türkiye’de yerleşmiş kişiler,
  • Resmi daire ve müesseselere ya da merkezi Türkiye’de bulunan teşekkür ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işlerinden dolayı yabancı ülkelerde oturan Türk vatandaşları (Bu kapsamdaki kişiler bulundukları ülkelerde elde ettikleri kazanç ve iratlardan dolayı gelir vergisine ya da benzeri bir vergiye tabi tutuldukları takdirde söz konusu kazanç ve iratları üzerinden ayrıca vergilendirilmemektedirler)

Bu esasa göre Türkiye’de yerleşik olan yazılımcılar, vergi kanunlarındaki istisna ve muafiyetler saklı olmak kaydıyla her durumda elde ettikleri gelirlerin tamamı üzerinden vergilendirilirler.

Yurt dışındaki firmalara tam zamanlı ya da yarı zamanlı yazılım hizmeti veren bu şekilde kazanç elde eden yazılımcıların kazançlarının vergi yönünden incelenebilmesi için hizmet verme statüleri belirlenmelidir. Yazılımcıların hizmet verme statüleri 3 farklı şekilde olabilir:

  • Ücretli statüsünde yurt dışı şirketlere yazılım hizmeti verilmesi,
  • Freelancer olarak yurt dışı şirketlere yazılım hizmeti verilmesi,
  • Şirket kurarak yurt dışı şirketlere yazılım hizmeti verilmesi

Ücretli Statüsünde Yurt Dışı Şirketlere Yazılım Hizmeti Verilmesi

Gelir Vergisi Kanunu’nda yabancı ülkelerdeki işverenlerden alınan ücretlere ilişkin özel bir istisna hükmü vardır. Bu maddeyle kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan dar mükellef statüsündeki yurt dışı şirketin/işverenin irtibat bürolarında ya da bölge yönetim merkezlerinde çalıştırdığı hizmet erbabına Türkiye dışında elde ettikleri kazançlar üzerinden döviz olarak ödediği ücretler gelir vergisinden müstesna olmaktadır. Bunun yanı sıra işveren Türkiye’de olmadığından bu kişiler için ödenen ücretler SGK kapsamında bulunmaz diğer bir deyişle prim kesintisi yapılması söz konusu değildir. 

Türkiye’den yurt dışındaki bir şirkete tam ya da yarı zamanlı olarak hizmet veren  Türkiye’de mukim yazılımcıların bu şirketlerin yanında çalışan ücretli hizmet erbabı olarak değerlendirilmesi için aranan şartlar şu şekildedir:

  • Yurt dışındaki şirketin kanuni ve iş merkezi Türkiye dışında bulundurulmalıdır.
  • Yurt dışındaki şirket Türkiye’de hiçbir şekilde kazanç elde edecek faaliyette bulunmamalıdır.
  • Ücretler, yazılımcıya işverenin Türkiye dışından elde ettiği kazançlar üzerinden döviz olarak ödenmelidir.
  • Çalışan kişi hizmet erbabı ve yapılan ödeme ücret niteliğinde olmalı, talep edilmesi halinde temsil edilmelidir.
  • Ödenen ücret dar mükellef kurumun Türkiye’deki hesaplarına gider olarak kaydolunmamalıdır.

Yazılımcının yabancı şirket çalışanı olarak adlandırılması için işçi-işveren sözleşmesi yeterli gelmeyebilir. Uyuşmazlık halinde Türkiye’deki ilgili vergi dairesi çalışandan maaş bordrosu, sosyal güvenlik numarası, prim gibi ispat niteliğinde evrak ve hizmet verilen şirketin yasal kayıtlarını talep edebilir. İkna edici bir gerekçe sunulamaması durumunda yazılımcı ücretli çalışan değil danışman olarka kabul edilip bu kapsamda vergilendirmeye tabi tutulabilir.

Bahsi geçen şartları taşımayan yazılımcıların yurt dışından elde ettiği ücret gelirleri Gelir Vergisi Kanunu 95. madde kapsamında kesintiye tabi tutulmadığından yazılımcı yıllık gelir vergisi beyanı ile ücret geliri olarak beyanda bulunmalıdır.

Serbest Meslek Erbabı Olarak Yurt Dışı Şirketlere Yazılım Hizmeti Verilmesi

Türkiye’de mukim yazılımcıların yurt dışından elde ettiği kazanç şahsi mesaisine dayanmakta olup ücretli olarak yurt dışı işverene bağlı kalınmadığından serbest meslek kazancından bahsedilebilir. 

Yazılım faaliyeti arızi olarak verildiğinde GVK 82/4 maddesi gereği 2022 yılı için bir takvim yılında 58.000 TL’nin üzerinde net kazanç elde edilmesi halinde diğer kazanç ve irat başlığı altında yıllık gelir vergisi beyannamesiyle 58.000 TL’nin üzerindeki kazanç beyan edilir ve vergiye tabi olur. Net kazanç hesaplanırken hasılattan bu iş için katlanılan maliyetler ile giderler belgelendirilerek düşülebilir.

Faaliyet arızi yerine bir takvim yılı içinde süreklilik arz edecek şekilde yapılırsa elde edilen gelir GVK 65. maddesi gereği serbest meslek kazancı olarak nitelendirili. Bir takvim yılında elde edilen kazancın tümü beyan edilir ve vergiye tabi olur. Buradaki kazanç, elde edilen hasılattan serbest meslek faaliyetine ilişkin belgelendirilen giderler düşüldükten sonra kalandır.

Şirket Kurarak Yurt Dışı Şirketlere Yazılım Hizmeti Verilmesi

Sözleşmeli uzaktan çalışma modelinde, yurt dışı şirketin ödeme yapabilmesi için hizmet karşılığı fatura kesilmelidir. Yurt dışı şirket bu durumda yurt içi vergi yükümlülükleriyle ilgilenmez, sorumluluk taşımaz.

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?