SMMM Armağan Yörük

Yeni Vergi Paketi Sosyal Medya İstisnası ve Dijital Vergi Dairesi İle Büyük Kolaylık Sağlıyor

yeni vergi paketi sosyal medyaya koaylık saglıyor

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi ve yasalaştı. Yeni yasa kapsamında;

Sosyal medya içerik üreticiliği ve mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası uygulanacak. Admob, Adsense ve diğer sosyal paylaşım siteleri üzerinden elde edilen gelirler için 650.000 TL’ye kadar şirket kurulması gerekliliği olmadan %15 oranında vergi banka tarafından kesilebilecek. İlgili gelir tutarının aşılmaması durumunda ek bir vergilendirme söz konusu olmayacak. Bu tür gelir sahibi olan kişilerin gelir elde ettiği hesabı bankalarına bildirmeleri gerekecek.

Vergi incelemelerinin uzaktan yapılabilmesi ile vergi incelemesine yazılı bildirim ile başlanılabilecek. Vergi incelemelerinin mükellefin adresinde değil inceleme elemanının dairesinde yapılması zorunlu olacak. Mükellefler kendi adreslerinde inceleme talep edebilse de bu talebin kabul zorunluluğu yoktur. Vergi incelemelerinin başlaması için karşılıklı tutanak zorunluluğu kaldırılmakta ve yazılı bildirim yeterli olmaktadır.

Kanun kapsamında ilk etapta bazı mükellefiyet türleri için fiziki olarak vergi dairesine gidilmesi gereksinimi ortadan kalkacak ve elektronik ortamda tüm faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği vergi daireleri kurulacak.

Vergiye uyumlu mükelleflere yıllık gelir ya da kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi gereken gelir ya da kurumlar vergisinden indirilecektir. Ancak indirimden yararlanabilmek için indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ve bu yıldan önceki son iki yıla ilişkin haklarında beyana tabi vergi türeri itibarıyla ikmalen, re’sen ya da idarece yapılan bir bulunmaması gerekmektedir.

Yapılması öngörülen değişiklik uyarında indirimden yararlanma koşulu olan indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yılla önceki iki yılda haklarında tarhiyat yapılmamış olması koşulu yapılan tarhiyatların kesinleşmesine bağlanmaktadır.

Düzenleme ile yurt dışı sermaye girişini teşvik etmek amaçlanmaktadır. Söz konusu % 50 olan oran yurt dışından gelen sermaye payları için % 75 olarak uygulanacaktır. Böylece bu tutar kurum kazancından indirilebilecektir.

Yeni Kanun Sağladığı Birçok Farklı Avantaj İle Dikkat Çekiyor

Kamu kurum ve kuruluşlarının yaptığı tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif edilip tahsil edilen gelir vergisi, çiftçiler düzeltme zaman aşımı süresi içinde kalmak kaydıyla tarha yetkili vergi dairesine başvurduğu ve dava açmadığı ya da açılmış davalardan vazgeçtiği durumlarda tahsil tarihinden itibaren hesaplanacak olan faizi ile birlikte ret ve iade edilecek.

Bu düzenlemeden yararlanma amacıyla vazgeçilen davalar ile ilgili daha önceden verilen ve kanun yolu tüketilmemiş kararlar uyarında, taraflara tebliğ edilip edilmediği fark edilmeksizin işlem yapılmayacak, idarece açılmış olan davalar sürdürülmeyecek. Aynı zamanda faiz ve yargılama giderleri ile vekalet ücretine hükmedilmeyeceği gibi hükmedilmişse ödenmeyecek. Hakkında kesinleşmiş yargı kararı olanların ise iade talepleri ile ilgili bu hükmün uygulanması söz konusu olmayacak.

3.600 TL’den fazla vergi ya da vergi cezasına talluk ettiği takdirde ikan, Gelir İdaresi ya da ilgili idarenin resmi internet sitesinde duyurulabilecek. Bu konudaki usul ve esasları belirleme yetkisi Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda bulunacak.

Yeni kanun kapsamında yıllık gelir vergisi beyannameleri Mart ayında verilmeye devam edecek.

Basit Usule Tabi Olanlara Büyük Avantaj

basit usül vergi

Basit usulde vergilendirilmekte olan mükelleflerin ticari kazançları gelir vergisinden istisna edilecek. İstisna kapsamında yer alan kazançlar için mükellefler yıllık beyanname vermeyecekler. Diğer gelirlerinden dolayı beyanname verilmesi durumunda ise bu kazançların beyannameye dahil edilmesi söz konusu olmayacak.

Banka, ödeme kuruluşu ve PTT tarafından düzenlenen dekont, alındı gibi belgeler bu Kanun uygulamasında belge düzenleme yükümlülüğüne sahip olmayan kamu kurum ve kuruluşlarının tabi olduğu diğer ilgili mevzuat dahilinde düzenledikleri belgeler gider pusulası yerine kabul edilecek. Mükelleflerin ayrıca bir gider pusulası düzenlemesine gerek kalmayacak.

Tapu ve Noter Harçları Maliyet Olarak Dikkate Alınacak

Yapılan düzenleme ile maliyet bedeline girmesi zorunlu olan ve olmayan harcamalar şu şekildedir:

  • İktisadi kıymetin iktisap edilmesi ya da değerinin artırılması ile doğrudan ilişkili olan gümrük vergileri, gümrük komisyonları, yükleme, boşaltma, nakliye, montaj giderleri,
  • İktisadi kıymetin iktisap edilmesi ya da değerinin artırılması ile doğrudan ilişkili olan resim ve harçlar, tapu, noter, mahkeme, değer tespiti, danışmanlık, komisyon, ilan giderleri,
  • İktisadi kıymetin finansmanında kullanılan kredilere ilişkin faiz giderleri ve bunlara ilişkin kur farklarının; emtiada emtianın stoklara girdiği tarihe kadar, diğer iktisadi kıymetlerde de iktisadi kıymetin envantere alındığı hesap döneminin sonuna kadar olan kısmıyla söz konusu kredilere ilişkin giderler,
  • İktisadi kıymetin stoklara ya da envantere alındığı tarihe kadar olan depolama ve sigorta giderleri,
  • Gayrimenkullerde mevcut bir binanın satın alınıp yıkılmasından ve arsasının tesviyesinden doğan giderler maliyet bedeline dahil edilecektir.

Yenileme Fonu Düzenlemesinde Mükellef Lehine Düzenleme Yapıldı

Yenileme fonu, bir iktisadi kıymetin satışından kaynaklanmakta olan karın 3 yıl süreyle pasifte bir hesapta bekletilmesi yoluyla vergi mükelleflerine vergi ertelemesi sağlayan bir yöntemdir. Uygulamada 3 yıllık sürenin başlangıcı olarak iktisadi kıymetin satıldığı yılın mı devam eden yılın mı kabul edileceği belirsizdi. Yapılan düzenleme sonucunda mükellef lehine bir karar alınarak 3 yıllık sürenin satışın yapıldığı tarihi takip eden yıl başlatılması yönünde düzenleme yapıldı.

Bunun yanı sıra şüpheli alacak uygulamasında da azami bir tutar belirlendi. Dava ve icra takibine değmeyecek derece küçük olan alacaklara ilişkin 3.000 TL’lik azami tutar belirlenmiş olmakla birlikte şüpheli alacak hükümlerinin işletme hesabı esasında defter tutan mükellefler açısından uygulanabilmesine de imkan tanınmıştır.

Amortisman Uygulamasında Değişiklikler Gerçekleştirildi

Hesaplama değişikliği ile günlük amortisman ayrılması yoluyla daha uzun süre amortisman imkanı yaratılması ve IFRS sistemine uyum sağlanması hedeflenmiştir. Bu kapsamda;

  • İşletmelerin aktifine kaydedilecek olan amortismana tabi iktisadi kıymetler için faydalı ömür süresi gün olarak hesaplanacak,
  • Mükelleflere, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen faydalı ömür süresinin iki katını ve elli yılı aşmamak ayrıca her yıl için aynı nispet uygulanması kaydıyla daha uzun faydalı ömürler dikkate alınarak amortisman süresini uzatma imkanı sunulmaktadır.

Kanun ile getirilen bir diğer düzenlene inceleme aşamasında olan mükellefler için pişmanlık ile beyanname verilebilmesidir. Farklı vergi türleri için de pişmanlıkla beyanname verilmesi mümkün olmaktadır.

Tam mükellefiyete tabi olup bilanço esasına göre defter tutan gelir ya da kurumlar vergisi mükellefleri enflasyon düzenlemesi yapma şartları gerçekleşmeyen hesap dönemleri sonu itibarıyla bilançolarına dahil bulunan amortismana tabi iktisadi kıymetlerini ve bunlar üzerinden ayrılmış olup bilançolarının pasifinde gösterilen amortismanları yeniden değerleyebileceklerdir.

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?